Sesión informativa sobre o comedor

O próximo día 4 de decembro de 2018 as 18:30, terá lugar, na sala multiusos do colexio, unha sesión informativa sobre o comedor para o presente curso 2018-2019.

O obxetivo da reunión é dar a coñecer a situación actual do servizo e a súa planificación educativa, así como recoller suxestións e dar resposta a tódalas dúbidas que poidan xurdir entre as familias usuarias.

Agardamos contar ca vosa presenza e participación.

Informar tamén que haberá un servizo de gardería.

Asemblea Xeral ordinaria e extraordinaria

Estimado socio/a

Por medio da presente convocámolo/a á ASEMBLEA XERAL ORDINARIA da ANPA “A BARXA” que terá lugar o vindeiro mércores 17 de outubro de 2018, ás 18.30 horas en primeira convocatoria e as 19.00 horas en segunda convocatoria no salón de actos do CEIP García Barbón.

Os temas que se tratarán na Orde do día son:

  1. Sometemento para aprobación da acta da sesión anterior.
  2. Presentación e aprobación se procede das contas do exercicio escolar 2017 – 2018 e aprobación do presuposto para o curso escolar 2018 – 2019:
  3. Presentación dos proxectos da ANPA
  4. Rogos e preguntas

Inmediatamente despois da celebración da Asemblea Ordinaria terá lugar a celebración de ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA, co seguinte Orde do día:

  1. Elección de novos cargos da Xunta Directiva da Anpa “A Barxa”, por ter presentado a súa renuncia a continuar no posto os seguintes cargos: Secretaria, Tesoureira  e catro vogais.
  2. Renovación dos restantes cargos da Xunta Directiva: Presidente e 4 vogais.

Os interesados en cubrir os postos vacantes, poderán presentar a súa candidatura por escrito na sede da Anpa en calquera momento antes da celebración da Asemblea.

Vº e pr  O Presidente                                                          A Secretaria

Rubén Mariño Bastos                                                          Isabel  Teijeira Rodríguez

  • No caso de imposibilidade de acudir á Asemblea, recordade que podedes delegar o voso voto noutro/a socio/a asistente á Asemblea, para o cal está dispoñible no local da Anpa un MODELO DE DELEGACION DE VOTO.

Clases de proba en actividades extraescolares


DURANTE O VINDEIRO MES DE OUTUBRO OS RAPACES E RAPAZAS TERÁN A OPORTUNIDADE DE PROBAR UNHA CLASE GRATUITA NA ACTIVIDADE EXTRAESCOLAR QUE LLE INTERESE E QUEIRA COÑECER.
Todas as actividades ofrecerán a posibilidade de asistir a clases de proba durante o mes de outubro, será preciso avisar no ANPA previamente e o/a responsable da actividade confirmará os días posibles de asistencia, asimesmo será obrigatorio permanecer durante toda a clase.

 

Autorización para nenos/as do comedor

Impreso a cubrir e entregar no local da Anpa no caso de familias que desexen autorizar á recollida dos seus fillos/as a persoas diferentes de pai, nai ou titor/a legal.

Será obrigatorio entregalo ó máis tardar o primeriro día de clase 12/09/2018.

Podedes descargarlo aquí