Asemblea Xeral da ANPA

Estimado/a socio/a,
Convocámolo/a á Asemblea Xeral Ordinaria da ANPA “A BARXA” que terá lugar o vindeiro xoves 14 de xuño de 2018, ás 18.30 horas en primeira convocatoria e as 19.00 horas en segunda convocatoria na nosa sede social.

Os temas que se tratarán na Orde do día son:
1. Sometemento para aprobación da acta da sesión anterior.
2. Presentación e sometemento para aprobación a modificación da partida económica destinada a adquisición de ordenadores “Chromebooks”.
3. Sometemento para aprobación da tarifa, 2018 – 2019, para o comedor segundo as novas indicacións remitidas por FOANPAS.
4. Renovación de cargos da Xunta Directiva da ANPA para o curso 2018 – 2019
5. Rogos e preguntas

Vº e pr O Presidente
Rubén Mariño Bastos

A Secretaria
Isabel Teijeira Rodríguez